Zsigmondkori oklevéltár, VI. kötet (1417-1418), 1418, 1995 1418-06-04

2009.12.17 19:32

Bogár cs., Barki 1995;

19951418-06-04

DL 79462

Jún. 4. Buda. Perényi Péter országbíró a prelátusok és bárók megbízásából elhalasztja Barki Bogár Péter feleségének a barkiak elleni perét. – Zichy VI. 490. (DL 79462 – Zichy cs., zsélyi 218-B-132.) – (M.)

Csobaji és Köcsei 1078

10781417-11-07

DF 266433

Nov. 7. (Bude, dom. p. omnium sanctorum) Zs. a csanádi káptalanhoz. Iktassák be Chobay-i Bogar (dictus) Istvánt és carnalis nővérét, Chatad-i Bálint diák feleségét: Margitot Peterd-i János fiának: Chortan (dictus) Antalnak a Temes megyei Chatad birtokban lévő, őket zálog jogon megillető részbe. Az ellentmondókat idézzék különös jelenléte elé, és ugyanannak tegyenek jelentést az eljárásról. Az oklevelet nagyobb pecsétjével, quo ut rex Hungarie utimur, erősíttette meg. Kijelölt királyi emberek: Petrus dictus Bogar, Lorandus, Demetrius filii Petri de Kwche, Michael f. Dominici de Peterd, Paulus litteratus, Michael de Zedech, Michael f.,[1] Petrus f. Iohannis de dicta Peterd.

A csanádi kápt. 1417. dec. 5-i privilégiumából, amely szerint a káptalan küldötte István, a Krisztus teste-oltár lector-a(!) volt. Méltóságsor. Uzsovics cs. lt. 84. (DF 266433.)


[1] 1 Az atya neve tollban maradt.

– István ügyvéd 1282

12821417-12-24

DF 266434

Dec. 24. (in. vig. nat. Christi) A csanádi káptalan előtt Zedech-i Pál diák – apja: Domokos és carnalis testvérei: János és Pelbárt nevében is – tiltakozik az ellen, hogy nobilis domina Dorothea, Anko cognominata, consors cuiusdam Anthonii Sclavi hominis scilicet ignobilis, nunc in Wyfalw demorantis az ő Temes megyei Zedech-ben lévő részüket zálogba adják Pabd-i Imrének és általa testvéreinek, minthogy ipsa nundum(!) adhuc in ipsa possessione Zedech portionem valuisset acquirere, ha pedig szerezne egy részt, quod absit, úgy annak megvétele és zálogba vétele iuxta consuetudinem regni mindenki előtt őket illeti; ezért őt és általa fratrem et procuratorem eiusdem: Bogar Istvánt eltiltotta mindettől.

Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Uzsovics cs. lt. 85. (DF 266434.)

– jn. 1843, 2562

18431418-05-02

DL 11622

Máj. 2. (Bude, f. II. a. ascens.) Zs. a váci káptalanhoz. Tartsanak vizsgálatot claustrum Beate Marie virginis de Veteri Buda apácáinak panaszára, amely szerint Balay-i János, Leusták nádor fiának: Györgynek (magn.) Kwres birtokon alkalmazott familiárisa vagy officiálisa ura és Serke-i Desew fiai: László, Leusták és János megbízásából 61, név szerint felsorolt Kwrus-i jobbágyukkal – köztük: Andreas Chuthurna(?), Michael dictus Pandus, Laurentius Sclauus, Kos dictus Kwnthos, Iohannes Kos Balugh, Stephanus parvus, Iohannes Hatmath, Nicolaus Tymar, Iacobus Chez, Blasius Kwnthus, Thomas Palgar, Petrus Balugh, Emericus Repas, Petrus Sarsoy, Laurentius Bogar, Mathias Bay, Kos dictus Chenthew, Colomanus Palgar, Dionisius Baxsa, Michael litteratus, Laurentius faber, Iacobus Zarwas, Georgius Somody, Iohannes Gwba, Iohannes Polgar, Andreas Tymar, Stephanus filius Fabiani Corsoandok, Barnabas Zemes, Stephanus Theke, Iacobus Papa, Benedictus Farkas, Anthonius filius Petri Zabo, Nicolaus Chiche, Michael Cola, Mathias Balka, Andreas Repas, Petrus Farkas, Nicolaus Moka(?), Petrus Kozthws, Iohannes Dalo, Petrus Zalad, Andreas Kwy, Petrus Bidor, Paulus sartor, Emericus parvus, Ladizlaus Theke, Michael similiter Thobe(!), Benedictus Wariw – Péter vértanú napja (ápr. 29.) körül a Chegled és Kwrus birtokokhoz tartozó, őket közösen illető erdőt vagy cserjést felégette. Kijelölt királyi emberek: Iohannes de Pechel, Petrus litteratus de eadem, Ladizlaus, Dominicus Bahthoway, Ladizlaus dictus Kesew de eadem Pechel.

A váci káptalan 1418. máj. 10-i okl.-ből. DL 11622. (Acta eccl. ord. et mon. VBuda 9-17.) – Bakács: Pest m. 1342, több hibával. – (M.)

25621418-11-22

DF 264921

Nov. 22. (6. die f. V. p. Martini) A pannonhalmi konvent Zs.-hoz. A győri káptalan javára a perbeli cselekmények végzésére adott egyéves felhatalmazása alapján kiküldötte és Felpech-i János fia: Márk királyi ember Győr megyében vizsgálatot végezve megtudták, hogy Antal frater-nek, a Chorna-i Szent Mihály-monostor prépostjának és a konventnek Nagbarath-i officiálisa: Gewldin/Gewdyn-i László és annak famulusa: Fábián unacum Dominico, Thoma et Andrea dictis Deesy, Georgio Borz, Dominico Bogar, Valentino Pona, Michaele Nemeth, Mathya dicto Syueg, Martino filio Laurentii, Stephano Ban, Dominico filio Stephani, Brictio filio Nicolai, Stephano filio Francisci, Bartholomeo filio alterius Francisci, Nicolai parvo, Bartholomeo filio Pauli, Sebastiano filio Iacobi, Iohanne filio Petri, Emerico filio Iohannis, Benedicto filio Pauli, Stephano Chakuali, Valentino, Emerico, Bartholomeo, Paulo, Dominico filio Petri, Michaele Kermes, Mertel, Dominico, Bartholomeo, Michaele, Nicolao, Stephano filio Nicolai, Benedicto, Valentino Hamar, Michaele filio Sebastiani, Andrea Chygan, Iohanne filio Iohannis, Petro filio Pauli, Paulo Gubas, Georgio Sydo, Georgio Bod, Iohanne filio Valentini, Michaele Vamus, Georgio Dolos, Francisco, Iohanne Vigek(?), Iacobo Falufel, Dyonisio, Paulo, Stephano, altero Stephano filio Laurentii, Dionisio, Nicolao parvo, Georgio Desy, Nicolao filio Blasii, Nicolao Banky, Blasio litterato, Benedicto filio Petri, Iohanne filio Vince, Benedicto Dolos, Mathia et Georgio dicto Suba, a prépost és a konvent Nagbarath-i jobbágyaival – uraik parancsára és akaratából – Kozma és Damján napját megelőző vasárnap (szept. 25.) in foro annuali in facie possessionis et terre Kysbarath vocate domine Dorothe relicte Emerici filii Nicolai de Hedewruara celebrare consueto megölték a káptalan jobbágyát, Márk fiát: Mihályt, holttestét az özvegy földjéről Nagbarath birtok földjére vitték, a káptalan in Iaurino lakó jobbágyát, Lukács fia János fiát: Pétert és testvérét, a Medue-i Berecket ugyancsak meg akarták ölni a Kysbarath-i vásáron, és onnan diversis armorum generibus Nagbarath birtokra űzték, majd miután uraik parancsára a harangot megkondítva összegyűltek, kirángatták őket cum quodam familiare ipsorum a házból, amelyben védelmet kerestek, foglyokként tanquam publicos notorios Kapv várba vitték, Kanyssa-i István úr őrizetére bízták, és sem a káptalannak a szent királyoktól kapott kiváltságleveleire tekintettel, sem kezesség ellenében nem engedték el őket. Mindezért – ami a közöttük folyó per közben történt – a konventet és officiálisukat Nagbarath birtokon András-nap nyolcadára jelenléte elé idézték a káptalan ellenében, a prépostot és a konventet jobbágyaik előállítására kötelezve.

Perényi Péter országbíró 1419. jan. 2.-i okl.-ből. Csornai prépostság (konvent) mlt. 39-3-6. (DF 264921.)

Bogártelke h. (Kolozs m.) 1679, 1680

16791418-03-22

DL 28166

Márc. 22. (f. III. p. Ramis palmarum) Herricus, a Clusmonostra-i Szűz Mária-monostor apátja és a konvent, mivel a monostor, ahol cottidie pro salute totius humani generis ipse Iesus Christus eiusdem intemerate virginis filius incolatur, világító eszközökben és egyéb felszerelésekben a legnagyobb hiányt szenvedi, a monostor területén in monte Bethlem levő egyik szőlőjüket, amelyet nemrég nyertek vissza idegen kezekből, simulcum decimis canaporum et linorum ac cerarum demptis tamen seminibus canaporum de singulis possessionibus monasterii nostri prefati unacum redditibus molendinorum in faciebus possessionum nostrarum Egeres, Bogartelke et Jegenye vocatarum decurrentium egyező akarattal örök joggal átadják ad officium custodiatus et per consequens ad sacramenti cultum abból a célból, hogy egyrészt pro lampadibus ardendis et aliis necessariis, másrészt pro suppellectilibus conventus mensalium, manutergiorum singulorumque negotiorum ipsi conventui necessario aministrari debentium fordítsák. A mindenkori custos évenként, befejeződvén a szőlőben a munka, de residuitatibus proventuum seu fructuum eiusdem vinee, facta consumpmatione laborum ac superfluitate decimarum canaporum, linorum ac cerarum, necnon reddituum dictorum molendinorum három ízben köteles az apátnak és a konventnek elszámolni, prout habetur in constitutionibus Benedicti duodecimi.

Hártyán, amelyről a hártyaszalagokon függött három pecsét hiányzik. DL 28166. (Kolozsmonostori konv. orsz. lt., Miscellanea.) – (M.)

 

16801418-03-22

DF 275233

Márc. 22. (f. III. p. Ramis palmarum) Henrik kolozsmonostori apát és a konvent Egeres-i jobbágyaik: Tatar (dictus) Albert, Molnos Antal és Kalos Domokos, Bogartheke/Bogarthelek-i jobbágyaik: Molnos (dictus) Tamás és fia, valamint Jegenye-i jobbágyaik: Bothos (dictus) László meg Ferenc, Albert és Mihály faber szolgálataiért örök érvénnyel engedélyezi nekik és örököseiknek, hogy évi census fizetése ellenében az említett birtokok folyóin molendina seu loca aut fundos molendinorum tartsanak vagy azokat tetszésük szerint el- vagy zálogba adják. Évi census-ként Kalos Domokos Márton-nap 8. napján (nov. 18.) 150 dénárt tartozik adni az Egeres-i Szent Márton-plébániaegyháznak pro ardende lampadis sustentamento, Mihály faber a malomból származó jövedelme harmadát köteles átadni a Jegenye-i Szent Mihály-egyháznak pro edificatione eiusdem, Tatar Albert és Molnos Antal 150-150, Molnos Tamás és fia 140, Bothos László 100, Ferenc 70 dénárt, Albert pedig duos florenos per 32 grossos semper ad presentem novam monetam regalem computando tartozik Márton-nap 8. napján átadni a mindenkori custos-nak a monostor és az in eiusdem ambitu épült Szent Miklós-kápolna részére, hogy éjjel-nappal éghessenek a gyertyák Szűz Mária és Szent Miklós tiszteletére. A fizetés elmulasztójának a malmát annak teljesítéséig a monostor helybéli officiálisa az apát parancsára lefoglalhatja, az apát vagy az officiálisok azonban semmiféle taxa-t vagy census-t nem követelhetnek az előírt census-on kívül, és ratione alicuis delicti criminosi vel aliqua cautela condempnabili adinventa seu adinvenienda sem vehetik el tulajdonosaiktól malmukat.

Hártyán, amelyről a hártyaszalagon függött három pecsét hiányzik. Kolozsmonostori konvent lt., Oklevelek. 73, Com. Colos U-15. (DF 275233.) – Tört. Tár 1897. 339, reg.

Kőcsei Bogár Péter királyi ember 1078, 2202

22021418-07-24

DF 255692

Júl. 24. (24. die 8. diei nat. Iohannis bapt.) A somogyi konvent Garai Miklós nádorhoz. Ítéletlevele értelmében Zenthgyvrgh-i Bálint mesterrel, a királyi kúriából kirendelt nádori emberrel felosztotta először Tykws birtokot és Seberye prédiumot a felperesek: László és János, valamint az alperesek: János fiai: Mihály és László, e Mihály fiai: Lukács és Ambrus, Ferenc fia: János és e Ferenc fia Mihály fia: Gergely között, majd ellentmondásukat figyelmen kívül hagyva, beiktatta őket a maguk részébe. Tykws birtokot úgy osztotta fel, quod linea seu contracta eiusdem orientalis a quodam signo a plaga acquillonis posito versus plagam meridionalem usque finem, simulcum terris arabilibus retro ortos iobagionum in eadem linea commorantium et in alia linea occidentali, incipiendo a quadam via versus plagam meridionalem mensurando usque mediam sessionem seu parvum metale; item in eadem linea, incipiens a sessione Mathe filii Iohannis usque sessionem Mychaelis litterati, seu signum metale similiter cum terris arabilibus retro ortos sessionum eorundem existentibus a felpereseknek, cetera autem loca sessionalia in eadem linea existentia modo simili cum terris arabilibus et fenilibus usque quedam signa az alpereseknek; item in fine ville a plaga meridionali secus terram ipsorum in causam attractorum ab eadem plaga meridionali duorum funiculorum a felperesknek, et iuxta eadem(!) terre arabiles usque fenetum Zelesreth cum terra inter idem fenile et Kwthfew az alpereseknek; item terre arabiles diverticulis ad idem Kwthfew et arundinetum Mochola existentes a felpereseknek; item terra secus terram Holladtykus a plaga acquillonis trium funiculorum cum medio et modico plus usque signum a felpereseknek, et ab ipso signo usque ad aliud signum duorum funiculorum cum medio az alpereseknek, et secus eandem a plaga acquillonis usque fenile a felpereseknek jutott; item terram inter duas vias penes fenile Zelesreth a parte orientali in duas, quarum una ab eadem parte orientali usque viam a felpereseknek, a parte autem occidentali usque dictum fenile az alpereseknek; item terram Sos in duas, quarum una a plaga acquillonis sex funiculorum a felpereseknek, alia autem totidem a parte meridionali az alpereseknek: item terram Rakathyazel a plaga orientali in duas, quarum una sex funiculorum cum medio a plaga orientis usque fenile a felpereseknek, a plaga autem occidentali usque metas Nicolai filii Petri de Maroth totidem az alpereseknek; item terram diverticulis ad piri metalem adiacentem in duas, quarum una a plaga orientali usque viam a felpereseknek, a plaga autem occidentali usque spinetum az alpereseknek; item aliam terram Rakathyazel in duas, quarum una a plaga acquillonis sex funiculorum vel modico plus a felpereseknek, a plaga autem meridionali totidem az alpereseknek; item terram penes fenile Hoziw a parte occidentali in duas, quarum una a plaga meridionali usque dictam terram sex funiculorum a felpereseknek, alia autem a plaga acquillonis totidem usque signum az alpereseknek; item terram iuxta eandem octo funiculorum vel paulo minus in duas, quarum una a plaga acquillonis a felpereseknek, alia autem a plaga meridionali az alpereseknek; item terram Petescasnoka duorum funiculorum in duas, quarum una a plaga orientis a felpereseknek, a plaga autem occidentis az alpereseknek; item terram iuxta eandem a [part]e occidentis in duas, quarum una ab eadem plaga occidentis a felpereseknek, a plaga autem orientis az alpereseknek; item terram iuxta viam magnam a plaga occidentis quinque funiculorum cum medio in duas, quarum una a plaga meridionali usque terram ad Hollodtykus pertinentem a felpereseknek, a plaga autem acquillonis similiter usque [terram] ad eandem villam pertinentem az alpereseknek; item terram Moxa in duas, quarum una a plaga occidentis duorum funiculorum vel paulo plus a felpereseknek, a plaga autem orientis totidem usque fenile Huziw az alpereseknek; item aliam terram Maxa in duas, quarum una trium iugerum a plaga orientis a felpereseknek, a plaga occidentis az alpereseknek; item terram Kezepdulefeld in duas, quarum una a plaga meridionali duorum funiculorum cum medio vel paulo plus a felpereseknek, a plaga autem acquillonis totidem az alpereseknek; item alteram terram Kwzepzel in duas, quarum una a plaga meridionali sex funiculorum [cum me]dio vel paulo plus a felpereseknek, a plaga autem acquillonis totidem az alpereseknek; item terram supra eandem a parte orientali trium funiculorum vel modico plus in duas, quarum una a plaga acquillonis a felpereseknek, a plaga autem meridionali az alpereseknek; item terras arabiles ante […] in duas, quarum una sex funiculorum a plaga aquillonis a felpereseknek, alia autem a plaga meridionali totidem az alpereseknek; item aliam particulam eiusdem octo funiculorum cum medio in duas, quarum una a plaga meridionali usque terram dictorum actorum a felpereseknek, a plaga autem acquillonis usque […] finem ville Bar az alpereseknek; item terram in diverticulis dictarum terrarum a plaga occidentis sex iugerum in duas, quarum una a plaga meridionali a felpereseknek, a plaga autem acquillonis az alpereseknek; item terram penes viam magnam a parte occidentali octo funiculorum vel paulo plus in d[uas, quarum una a parte meridionali] a felpereseknek, alia autem a plaga acquillonis az alpereseknek; item terram Sarmelleke duodecim funiculorum in duas, quarum una a plaga meridionali a felpereseknek, a plaga autem acquillonis usque metas possessionis Vrs az alpereseknek; item terram in eodem ordi[ne …]rum in duas, quarum una a plaga acquillonis usque terram ipsorum actorum a felpereseknek, a plaga autem meridionali usque signum az alpereseknek; [item] terram similiter in eodem ordine duodecim funiculorum in duas, quarum una a plaga meridionali usque alterius Tykus a felpereseknek, [alia autem a plaga] acquillonis usque terras dictorum in causam attractorum az alpereseknek; item terram Fylefeulde duo[decim] funiculorum vel modico [plus in duas, quarum una a plaga meridionali] a parte ville a felpereseknek, a plaga autem acquillonis usque signum az alpereseknek; item aliam particulam […] paulo plus in duas, quarum una a plaga acquillonis usque fenile a felpereseknek, [alia autem a plaga meridionali] usque terram ipsorum in causam attractorum az alpereseknek; item tertiam partem eiusdem quinque funiculorum vel modico plus in duas, quarum una a plaga [meridionali usque terram eorundem] actorum a felpereseknek, a plaga autem acquillonis usque fenile az alpereseknek; item terram […] paludes Mocholazel a plaga occidentis octo funiculorum et modico plus in duas, quarum una a plaga meridionali usque dictam paludem a felpereseknek, [alia a plaga acquillonis usque …] Nicolai filii Petri de Maroth az alpereseknek; item in Mochola unum iuger a parte acquillonis a felpereseknek, et aliud a plaga meridionali az alpereseknek; item supra dictam paludem inter terras prefati Nicolai filii Petri et [… un]um iuger a plaga acquillonis a felpereseknek et aliud iuger a meridie az alpereseknek; item terram supra fenetum Marothsar a parte orientali duorum funiculorum in duas, quarum una ab acquillone a felpereseknek et alia a parte meridionali az alpereseknek; item terram in diverticulis […] duorum funiculorum cum medio in duas, quarum una a meridie a felpereseknek, ab acquillone az alpereseknek; item terram in Farkaszaio trium funiculorum vel paulo plus in duas, quarum una a meridie a felpereseknek, ab acquillone vero az alpereseknek; item aliam particulam [....]oco trium funiculorum vel paulo plus in duas, quarum una ab acquillone a felpereseknek, a meridie autem az alpereseknek; item terras in loco Zanothosuelgh diverticulis invicem adiacentes in duas, quarum una a parte orientis az alpereseknek, alia autem ab occidente a felpereseknek; item terram in loco Vasasthoeley sex funiculorum vel modico plus in duas, quarum una ab oriente cum duobus iugeribus terre diverticulis ad eandem terram adiacentibus a felpereseknek, ab occidente autem az alpereseknek; item unum iugerum terre in Nagzel a felpereseknek et aliud (iugerum) az alpereseknek; item fenile in Marothsar duorum funiculorum in duas, quarum una ab acquillone a felpereseknek, a meridie autem az alpereseknek; item fenile Vasasthov in duas, quarum una ab acquillone usque terras arabiles a felpereseknek, a meridie autem cum particu[la fe]neti in diverticulis terrarum ipsorum in causam attractorum existente usque fenile prefati Nicolai filii Petri az alpereseknek; item fenile Rakathyas Thome pellificis in duas, quarum una ab acquillone usque terras arabiles az alpereseknek, alia autem a meridie similiter usque terras ara[biles] a felpereseknek; item fenile Zeles in duas, quarum una a meridie usque finem a felpereseknek, ab acquillone vero usque terras arabiles az alpereseknek; item fenile Rakathya per longitudinem in duas, quarum una ab oriente usque terras arabiles a felpereseknek et ab occidente si[militer] usque terras arabiles az alpereseknek; item fenile Hozyvreth in duas, quarum una ab oriente a felpereseknek et ab occidente az alpereseknek; item finem ipsius Huzyvreth usque quoddam signum in duas, quarum una a plaga acquillonis a felpereseknek, a plaga autem meridionali az alpereseknek; item fenile retro ortum iobagionum a parte orientali in duas, quarum una a parte occidentis usque ortum a felpereseknek, a dicta autem parte orientali az alpereseknek; item fenile ante ipsam villam a meridie in duas, quarum una a parte acquillonis usque sepes orti iobagionis ipsorum actorum a felpereseknek, a plaga autem meridionali usque terras arabiles et signum az alpereseknek; item quandam particulam feneti a dicto fenili resultantem in fine eiusdem ville in duas, quarum una a plaga acquillonis usque fenile in causam attractorum az alpereseknek, a plaga autem meridionali usque terras arabiles simul cum altera particula fenilis ab eadem parte meridionali in latere dictorum fenetorum existente a felpereseknek; item fenile Sarrethe penes ortum iobagionis dictorum actorum a parte orientali usque medium ipsius fenilis, cursum scilicet aque eiusdem in duas, quarum una a parte meridionali trium funiculorum cum medio usque signum a felpereseknek, a parte autem acquillonis totidem similiter usque signum az alpereseknek; item ulterius ipsum fenile usque medium fluvii eiusdem in duas, quarum una a plaga acquillonis quindecim funiculorum et paulo plus usque metas possessionis Vrs a felpereseknek, a parte autem meridionali usque predictum signum quatuordecim funiculorum az alpereseknek; item aliam partem ipsius feneti Sar in duas, quarum una a plaga orientali usque medium fluvii Sar az alpereseknek, a parte autem occidentis simul cum quodam ramisculo eiusdem fenilis inter terras arabiles versus plagam meridionalem tendenti usque finem a felpereseknek; item aliam particulam eiusdem usque ortum iobagionis eorundem actorum in duas, quarum una a plaga acquillonis usque fenile ipsorum in causam attractorum et signum ibi positum octo funiculorum cum medietate paludis Sar a felpereseknek, alia autem a meridie usque predictum ortum az alpereseknek; item fenile iuxta Mochola ex utraque parte in duas, quarum una a quodam signo versus villam usque aliud signum pro orto positum cum uno iugere terrarum ibidem habiti(!) a felpereseknek et ab eodem signo ex utraque parte eiusdem terre arabilis usque finem az alpereseknek; item fenile supra Mochola a parte orientali in duas, quarum una ab occidente usque finem a felpereseknek, a parte autem orientis similiter usque finem seu angulum ipsius paludis az alpereseknek; item fenile per iobagionem ipsorum actorum fossatis circumdatum et firmatum a felpereseknek et iuxta idem fenile de vacua terra aquosa longitudine et latitudine tantum mensurando et consignando similiter pro feno az alpereseknek; item rubetum ad ipsam villam pertinens in toto, demptis indaginibus consuetis ad vineas pertinentibus, ipsis et eorum iobagionibus communiter, uti permisissent, eo modo, quod iobagiones nullarum partium in ipso rubeto amplius novas plantationes vinearum facere non vallerent, si vero facerent, ex tunc ipsa nova plantatio inter ipsas partes modo quo supra in duas divideretur partes; item proventus vinearum Petri filii Laurentii, Iohannis filii Laurentii, Dominici Fyr, Iohannis fabri, Blasii de Merke, Nicolai filii Petri, Benedicti de Merke, Francisci filii Nicolai, Bodo filii Bode, Stephani filii Georgii; item medietatum vinearum Nicolai parvi, Blasii de Merke a felpereseknek, item Pauli filii Laurentii, Mychaelis Bor, Luce Bondor, Mathe de Gaden, Pauli filii Luce, Pauli dicti de Kwlya, Nicolai sutoris, Thome Thanchos, Petri filii Clementis et Stephani Kaza(z)[1]; item medietatum vinearum Thome Vytez et Nicolai filii Georgii az alpereseknek jutott; item proventus medie vinee Iacobi filii Galyn communiter percipere commisissent. Item lacus Mochola vocatas(!) prope villam a parte occidentali existentes in duas, quarum unius orientalis pars az alpereseknek, a parte autem occidentis a felpereseknek, secunde autem pars acquillonaris ugyancsak a felpereseknek, pars autem meridionalis az alpereseknek jutott. Vicos, vias publicas et plateas ad loca necessaria transseuntes ipsis partibus et ad ipsas pertinentes eorumque pecoribus et animalibus libere et quiete in antiquo statu permanere committendo terrasque, prata et alia loca indivisa similiter communi usui reliquissent. Funiculus autem premisse divisionis quatraginta trium ulnas panni continuissent(!). A feleket, állításuk szerint, zálogjogon megillető, absque aliquali pecuniaria solutione divisioni submissum Seberye prédiumot eo, quod iidem actores ipsis in causam attractis in eorum propriis sessionibus seu curias terrisque ad easdem curias pertinentibus a békesség kedvéért consensum prebuissent, a szántóföldekkel, kaszálókkal és erdőkkel együtt kettéosztotta közöttük.

Kissé hiányos hártyán, függőpecsétje hiányzik. Zágrábi kápt. hh. lt. 2-44. (DF 255692.)


[1] 1 Kazar-ból javítva.

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.