Zsigmondkori oklevéltár, III. kötet (1411-1412), 1411., 553 1411-06-09

2009.12.17 20:53

5531411-06-09

DL 689

(Bude, 40. die oct. Georgii) Zs. ítéletlevele. Berench-i Gergely fia: István mester különös jelenléte elé megidéztette Kwrth-i Beke fiát: Jánost és Kyskwrth-i Mihály fiát: Jakabot, mivel ellentmondottak, amikor a Pozsony megyei Vyzkeleth, Taxond és Perloch birtokokba be akarta magát iktattatni. Többszöri halasztás után 1408. Szt. Mihály nyolcadán az alperesek azzal indokolták ellentmondásukat, hogy a birtokok őket illetik, bejelentették, hogy a jogukat bizonyító okleveleket készek bemutatni, azonban előbb vissza kell azokat szerezniük Kerezthwr-i Zekul (dictus) Péter fiától: Lászlótól, akihez azután jutottak, hogy apja felprédálta frater-ük: Kwrth-i András fia: László házát. Mivel a bíróságban vele együtt ülő nemesekkel úgy látta, hogy az alpereseknek időt kell kapniok, hogy Zekul (dictus) Péter fiát perbe idézhessék s tőle az okleveleket bírói úton vagy másképpen megszerezhessék, a pert (1409.) Szt. György nyolcadára elhalasztotta. Az alperesek távolmaradása miatt többszöri halasztás után, miközben a bírságok bírói része 20 márkára, a felperest illető rész pedig négy márkára növekedett, három vásáron való kikiáltással megidéztette őket a jelen Szt. György nyolcadára. A felperes ekkor birtokjoga bizonyítására hat oklevelet mutatott be: 1. 1297. jún. 24. Esztergom. III. András bizonyítja, hogy a pozsonyi káptalan Bogar fia: Márton comes-t, a felperes István ősét beiktatta a Pozsony megyei Vyzkeleth Kosod birtokba (Reg. Arp. 4116). - 2. 1307. ápr. 24. A pozsonyi káptalan előtt Dudvágszegi Miklós, Kenéz comes-nek, aki őt fiává fogadta, átadja Dudvágszeg, Páld, Tarnóc, Mile és Taksony birtokokat (Anjou I. 123). - 3. 1351. júl. 2. A pozsonyi káptalan előtt Ilka-i Hygy (dictus) András leányai: Annus és Ilona elismerik, hogy Kenez fiától: Fülöp mestertől átvettek 25 bécsi széles dénármárkát leánynegyedük és nagyanyjuk hitbére és jegyajándéka fejében. - 4. 1323. I. Károly átírja és megerősíti 1306. évi oklevelét, amellyel Bogar fiának: Mártonnak adta a Pozsony megyei Vízkelet birtokot (Anjou I. 118). - 5. 1324. I. Károly Lőrinc fiának: Kenéznek adja többek között az utódok nélkül elhalt Baltherius fia: Benedek Taxond nevű birtokát és a pozsonyi vár Mylee nevű földjét. - 6. 1346. Az esztergomi káptalan előtt Berench-i Bogar fia: Márton fia: Gergely feleségül adja nővérét: Katalint a Zaránd megyei Kemeche-i Bathor fia: Kamen fiához: Jánoshoz, és hozományul vele adja Vyzkeleth nevű birtokát. - Az alperesek kilenc oklevelet terjesztettek elő: 1. 1357. márc. 20. I. Lajos átírja Béla király 1269. évi oklevelét, amellyel a király Ivánka és István pozsonyi várjobbágyoknak Taksony földből öt ekealjat ad (Reg. Arp. Reg. 1648). - 2. 1357. I. Lajos átírja István király 1271. évi oklevelét, amellyel az Iwanka fiát: Miklóst a királyi serviensek közé sorolta, és neki adta a pozsonyi vár Kürt nevű birtokát (Reg. Arp. 2139). - 3. 1274. IV. László Iwanka fiának: Miklósnak adja a Pozsony megyei Taksony és Toman birtokokat. (Reg. Arp. 2547). - 4. 1355. nov. 13. Pozsony. Simon mester pozsonyi ispán és István frater nyitrai püspök, magisterque sacre theologie Lajos király által a pozsonyi vártól elidegenített birtokok visszaszerzésére kiküldetve miután mindkét Pozsony megye közgyűlésén a nemeseket és a birtokosokat okleveleik bemutatására kötelezték, Miklós fiai: András, Beke, János és Iwanka Kywrth-i nemesek pedig bemutatták IV. Béla 1269., V. István 1271., továbbá IV. László 1275. évi oklevelét, amely szerint a király a Pozsony megyei Chukarpaka birtokot, amelyet II. Endre adományozott, IV. Béla a pozsonyi várhoz visszacsatolt, újból visszaadja őseiknek (Reg. Arp. 2671), a felsorolt nemeseket a királytól reájuk ruházott hatalomnál fogva megerősítik birtokaikban, és azokat örökre kezükön hagyják. - 5. 1324. A nyitrai káptalan mindazokat, akik a Kywrth-i nemesek Pozsony megyei Fedemes és Kywrth nevű birtokait adományul kérték, a király megbízásából eltiltja attól, hogy beiktattassák magukat. - 6. 1269. A nyitrai káptalan előtt Leek fiai: Iwanka és István, valamint Moych, Chama és Domokos fiai: Jako és Lypolth többek között Taxond birtokot felosztják egymás között. - 7. 1324. A nyitrai káptalan Iwanka-t, Jánost és rokonaikat visszaiktatja a Bogar fia: Márton által elfoglalt Kyvrth és Fedemes birtokokba. - 8. 1378. A nyitrai káptalan előtt Turuzmel-i Miklós leányai: Erzsébet, Peel-i János fia: Miklós felesége, Margit, Turuzmel-i Leusták felesége, másik Margit, Buchan-i Domokos fia: János felesége és Bochan-i Bodok fia: János elismerik, hogy Miklós fiától: Beke-től, az alperes atyjától, 25 dénármárkát átvettek hitbér, jegyajándék, leánynegyed és ménesbeli lovak fejében. - 9. 1402. júl. 1. A pozsonyi káptalan előtt Kwrth-i András fia: Miklós leánya: Anna elismeri, hogy Beke fiától: Jánostól a neki atyja Kwrth, Nyek, Taxond, Vyzkeleth, Perloch, Paka, Ogalantha és Mylee birtokokon lévő részeiből járó hitbért és jegyajándékot megkapta. - Az oklevelek átolvasása és tartalmuknak a felek előtti ismertetése után a felek, miután kijelentették, hogy több oklevelet sem most, sem a jövőben nem tudnak bemutatni, az alperesek pedig elmondták, hogy a Buken és Somodor földje melletti udvarnokföldet Kyvrth birtokkal együtt most Vyzkeleth-nek és Perloch-nak nevezik, amit az V. István oklevelében leírt határjelekkel lehet bizonyítani, ítéletet kértek. Jóllehet 1297-ben Bogar fiát: Mártont határjárás mellett beiktatták Vyzkelethkosad birtokba, Mihály fia: Jakab comes fia: Miklós 1307-ben Kenez comes-t atyjául, az pedig Miklóst fiává fogadta, ugyancsak Miklós öröklött és vásárolt birtokait, köztük Taxon birtokot is Kenez comes-nek adta, Miklós anyja pedig Kenez-t fiává fogadva a pozsonyi káptalan előtt elengedte neki hitbérét és jegyajándékát, 1351-ben Ilka-i András leányai: Annus és Ilona felvéve 25 dénármárkát nyugtatták Kenez fiát: Fülöpöt leánynegyedük felől, 1306-ban Károly király a castrensis-ek Vyzkeleth nevű birtokát Bogar fiának: Mártonnak adta, 1325-ben pedig egyéb birtokok mellett az utódok nélkül elhalt Baltherius fia: Benedek Taxond nevű birtokát és a pozsonyi vár Mylee nevű földjét Lőrinc fia fenti Kenezius-nak adományozta, végül 1346-ban az esztergomi káptalan előtt Gergely Vyzkeleth birtokot Kemen fiának: Jánosnak adta nővérével: Katalinnal együtt; mivel azonban 1269-ben Béla király először a pozsonyi vár Toxond nevű földjéből öt ekényit Leek fiainak: Iwanka-nak és Istvánnak, az alperesek őseinek adott, és abba be is iktattatta őket, 1271-ben István király Iwanka fiát: Miklóst a pozsonyi vár jobbágysága alól kivéve az ország szabad serviens-ei közé sorozta és neki adta a Buken és Somodor földje melletti Kyvrth birtokot udvarnokainak bizonyos földjével együtt, amelyről az alperesek azt állítják, hogy azt Vyzkelethnek és Perloch-nak nevezik és a Béla király által Iwanka-nak juttatott ottani adományát megerősítette, 1274-ben ugyancsak László király Iwanka fiának: Miklósnak adta az egész Taxond birtokot, amelyben már Béla király adományából öt ekényi az övé volt, a pozsonyi várnak Kyvrth melletti földjével együtt, és abba de Byzinio Ábrahám comes által be is vezettette, 1269-ben Leek fiai: István és Iwanka, továbbá Maych, Chama, valamint Domokos fiai: Jako és Lypolth Taxond birtokot maguk között felosztották, majd 1355-ben Simon mester és István nyitrai püspök gyűlésükben Taxond és Kyvrth birtokokat az ottani földdel együtt és Chukarpaka birtokot a királyi oklevelek bemutatása után Miklós fiai: András, Beke, János és Iwanka Kyvrth-i nemesek jogát elismerve, kezükön hagyták, ismét az 1378. évben Erzsébet, mindkét Margit és Buchan-i Bodok fia: János nyugtatták hitbérük, jegyajándékuk, leánynegyedük és a ménesbeli lovak felől Miklós fiát: Beke-t, az alperes János atyját, felvéve tőle a nyitrai káptalan előtt 25 dénármárkát és legeslegvégül 1402-ben Kywrth-i András fia: Miklós leánya: Anna a pozsonyi káptalan előtt nyugtatta az alperes Beke fiát: Jánost az atyja Miklós Kyvrth, Taxond, Nyek, Vyzkeleth, Perloch, Paka, Ogalantha és Mylee nevű birtokaiból neki járó hitbér és jegyajándék felől, amint mindez a bemutatott oklevelekből világosan kitűnik, mint mindebből megállapítható, Károly király Taxand birtokot Bogar fiának: Mártonnak jogszerűen nem adományozhatta el a Kywrth-i nemesek jogainak sérelmére, miért is ő meg a bíróságban vele együtt ülő Rozgon-i Simon országbíró, Nesa-i Tamás fia: Miklós, Simon bán fia: János, Anthymus fia: János alnádor, Tewthes László, Pál nádori és László országbírói ítélőmesterek, valamint a tárgyaláson részt vevő más nemesek határozatából a birtokot Beke fiának: Jánosnak és Mihály fiának: Jakabnak ítéli meg, Berench-i Istvánnak pedig örök hallgatást parancsol. Az oklevelet, mivel pecsétjeivel kancellárja, Eberhard zágrábi püspök távol van, ennek pecsétjével erősítteti meg.

Hártyán, hátlapján pecsét nyomával. (NRA 322-35.) - Wenzel VIII. 234, 347, IX. 83, X. 263, valamennyi kivonat. - (M.)

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.