Magyarország vármegyéi és városai, 4. Bars vármegye a nemzeti történetben

2009.12.17 16:45

Venczel cseh király.

Mig Róbert Károly hívei elérkezettnek látták az időt a trónkövetelő Anjouk lobogóinak a kibontására, addig a főurak jó része Venczel cseh 318király jelöltségét támogatta. E párthoz tartozott Forgách Tamás főispán is. Csák Máté 1301-ben szintén a Venczel pártjához csatlakozott, a mi döntő befolyással volt Bars vármegye nemességének állásfoglalására.

Esztergom elestével Venczelnek megnyílt az út egész Budáig, míg Gergely esztergomi érsek, tán az egyedűli, a ki a vármegyében az ellenpárt részéről befolyását érvényesíteni tudta volna, Róbert Károlylyal a délvidékre menekült. (Millen. Tört., III, 9–10. l.) Venczel cseh király, hogy Csák Mátét fia számára lekötelezze, nemcsak az eddig viselt nádori méltóságban hagyta meg, hanem neki adta mindazokat a birtokokat, melyeket Csák Máté ama zavaros időkben elfoglalt. Ő azonban nem igen hálálta meg Venczel bőkezűségét, a miről Venczel uralkodásának szégyenletes vége tesz tanúságot. Az 1304-ben hazájába visszaigyekvő királyt megtámadta, sőt valószínű, hogy ugyanekkor ő is ott volt abban a hadban, mely a cseh király tartományait pusztította. Forgách Tamás barsi főispán azonban kitartott Venczel mellett, de csakhamar elhalt. Fiai pedig, a kik atyjok emlékéhez hívek maradtak, összezördültek Csák Mátéval s Venczel bukása után Ottó pártjára állottak, de meg is járták; Csák Máté 1311-ben elfoglalta tőlük Ghymest, melyet jó ideig nem sikerült visszakapniok. (Botka-féle kéziratok.)

Tudjuk, hogy Ottót 1305 decz. 6-án Székesfehérvárott királylyá koronázták, de az urak egyelőre várakozó álláspontra helyezkedtek és 1306 május haváig, mintegy hallgatag fegyverszünetet kötöttek Károly pártjával. Ez idő alatt a Tamás esztergomi érsek vezérlete alatt álló Anjou-pártnak ideje volt a szervezkedésre és 1306 első felében sikerült is nekik Esztergomot visszafoglalni. Bár Csák Máté még akkor nem tartozott Róbert Károly hívei közé, mindazáltal tárnokmestere, Bugár Márton vezérlete alatt tekintélyes sereggel szaporította az ostromlók számát.

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.