Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, V. KÖTET, KOLOZSVÁRMEGYE VÁROSAI

2009.12.17 19:43

Kolozsvár. (Kluzsvár. Kluzsvára. Kuluzsvár. Klozsvár. sat. Klausenburg. Klausenburga. Klosenburg. Klusenburg. sat.)

A városban élt szász és magyar családokról, más városokhoz viszonyítva meglehetős bő forrásaink vannak, a város levéltárában fenmaradt, s az Országos Levéltárba kebelezett nagyszámú oklevélben, melyek közül különösen a kolozsmonostori konvent jegyzőkönyveiben megőrzött néhány összeírás nevezetes. Legbővebb forrásunk azonban a kolozsvári unitárius főiskola könyvtárában az 1453-ik évből fenmaradt összeírás, mely a Kolozsvárott ez időben élt magyar polgárok név-lajstromát és az általok fizetett városi adó feljegyzését foglalja magában. (Kiadta Szabó Károly a Tört. Tár. 1882. évfolyamában és ismertette ugyanő a Századok ugyanez évfolyamának 71. lapján.)

Bogár (Bogar. 1393.),

A Kályán szomszédságában fekvő Korpád, s ezenkívül odább d.-ny. Pata helységben a Korpádi (a XIV. században korpádi Bogár) másként fodorházi Korpádi vagy Fodorházi, s tőle házasság, kir. adomány vagy örökös vétel czímén a szamosfalvi Gyerő-fi, Losonczi vagy losonczi Dezsőfi (úgy látszik csak névleg), kusali Jakab-fi vagy Jakcs, Györgyfalvi, Ladussai másként Nagy és a mániki Gáltői családok voltak birtokosok.

Vissza

Keresés

© 2000-2020 Bugár Zoltán. Minden jog fenntartva.